Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Αύγουστο η επιστροφή φόρου αγροτικού πετρελαίου


ImageΜπορεί να μην πιάνει τον στόχο του τέλους Ιουλίου η κυβέρνηση για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο. Σήμερα, 28 Ιουλίου, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπογεγραμμένη υπουργική απόφαση με τους συντελεστές απόδοσης σε λίτρα ανά στρέμμα από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου, και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Σκανδαλίδη.
 
 
Όπως διαβεβαίωσαν το Agronews υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών, μόλις δημοσιεύεται η απόφαση στο ΦΕΚ, με όσες αλλαγές έχουν γίνει σε σχέση με πέρυσι, ενημερώνεται το ΚΕΠΠΥΟ και υπολογίζονται τα ποσά της επιστροφής ανά δικαιούχο αγρότη. Αν και στην περίπτωση του αγροτικού πετρελαίου, πολλά χρονοδιαγράμματα έχουν πέσει έξω, αυτή τη φορά είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι οι επιστροφές θα έχουν γίνει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Η διαδικασία είναι γνωστή και δεν θα πρέπει να υπάρξουν άλλα γραφειοκρατικά προβλήματα, τουλάχιστον όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι.
Δείτε την απόφαση με τον πίνακα των αποδόσεων σε λίτρα ανά στρέμμα:
Προϋποθέσεις επιστροφής φόρου για αγροτικό πετρέλαιο

Νέες εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης Αφορούν στους Δήμους Κομοτηνής, Ξάνθης και Ορεστιάδας


Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Άρης Γιαννακίδης, υπέγραψε τις εντάξεις στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ» του Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013», (θεματική προτεραιότητα 61) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», των παρακάτω έργων:

  • «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 2.848.422 ευρώ  και δικαιούχο τον Δήμο Ορεστιάδας.

  • «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 2 ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ» προϋπολογισμού 496.610,89 ευρώ με δικαιούχο τον Δήμο Ξάνθης.


  • «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» προϋπολογισμού 839.148,62 ευρώ και δικαιούχο τον Δήμο Κομοτηνής.

Εγκατάσταση Μονάδας Συμ̟παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας

Στο Σουφλί , σήμερα την 5/7/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ:15775/1-7-
2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους
δημοτικούς συμβούλους , σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Πριν α̟ό την έναρξη της συνεδρίασης ο ̟ρόεδρος δια̟ίστωσε ότι α̟ό τα 27 ( είκοσι ε̟τά )
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν :
Παρόντα Μέλη Α̟όντα Μέλη
1. Αλατζιάς Χαράλαμπος 1. Αρμπατζάνης Σταμάτιος
2. Αρβανιτό̟ουλος Αθανάσιος 2. Δελή-Χασάν Σουλεϊμάν
3. Γαλό̟ουλος Νικόλαος 3. Δημούτσης Αθανάσιος
4. Δέδογλου Σ̟πύρος
5. Δουλακάκης Θεόδωρος
6. Ζα̟άρτας Παναγιώτης
7. Καζάκης Ευάγγελος
8. Καλακίκος Χαράλαμ̟ος
9. Καραγιάννης Χρήστος
10. Καρακόλιας Γρηγόριος
11. Καλιούνης Ιωάννης
12. Κυριακίδης Χαράλαμπος
13. Μαλιαχούστας Θεοδόσιος
14. Μολλά-Αχμέτ Αμέτ
15. Μουσίκας Γεώργιος
16. Μ̟εκήρ Νετζμετήν
17. Παρασκευάς Παρασκευάς
18. Πασχάλης Κωνσταντίνος
19. Πατέλης Α̟όστολος
20. Σιαρναφέρης Γεώργιος
21. Σκαρκάλας Παναγιώτης
22. Τοκαμάνης Χρήστος
23. Χαριτούδης Δημήτριος
24. Χριστοδούλου Πασχάλης
Ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Πουλιλιός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
ΑΔΑ: 4ΑΣ3Ω15-ΝΑΦ
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Δημήτριος Τσιροπούλας υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα
μέλη είκοσι τέσσερα (24 ).
Ο ̟ρόεδρος κος Καλιούνης Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος
το 13 θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας
Τυχερού κύριο Ευάγγελο Καζάκη ο οποίος είπε τα εξής :
Με την αρ. 13/2011 ( 28-6-2011 ) α̟όφαση της δημοτικής Κοινότητας Τυχερού
α̟οφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του αρ 4445 ( με συνολική έκταση
70,25 στρ. ) αγροτεμαχίου έκτασης 35 στρ. αγροκτήματος Τυχερού για την εγκατάσταση μονάδας
συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας ισχύος 4,6 MW με αξιοποίηση βιομάζας
και ενεργειακών φυτών.
Προτείνουμε να ξεκινήσουν διαδικασίες εκμίσθωσης όπως ορίζεται α̟ό τον Κ Κ
σύμφωνα με τους όρους εκμίσθωσης ̟ου θα εγκριθούν από την Οικονομική Ε̟ιτρο̟ή.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Σ να αποφασίσουν σχετικά.
Το δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και μετά από διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦ/ΝΑ
Εγκρίνει την εκμίσθωση, με φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία του
τμήματος του αρ 4445 αγροτεμαχίου έκτασης 35 στρ. αγροκτήματος Τυχερού για την
εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας ισχύος 4,6 MW με
αξιοποίηση βιομάζας και ενεργειακών φυτών.
Το κατώτατο όριο του μισθώματος και οι όροι της δημοπρασίας θα καθοριστούν από την
Οικονομική Επιτροπή.
Υ̟έρ του θέματος, ψήφισε και ο Πρόεδρος δημοτικής Κοινότητας Τυχερού κ. Καδόγλου
Βασίλειος.
Η α̟όφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 187/2011
Αφού αναγνώστηκε τα ̟ρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Σωστό Απόσπασμα
Ο δήμαρχος του δήμου Σουφλίου
Ευάγγελος Πουλιλιός

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ


Με απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά την για τυπικούς λόγους ακύρωση του σχετικού διαγωνισμού για την καταπολέμηση των κουνουπιών, προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ξεκινούν άμεσα οι σχετικοί ψεκασμοί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με ευθύνη του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Ο Περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης ευχαριστεί δημόσια θερμά τον Υφυπουργό Υγείας Μιχάλη Τιμοσίδη για την άμεση και αποτελεσματική του παρέμβαση για το μείζον αυτό θέμα.

Ακολουθεί το σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Μετά την ακύρωση του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ,αποφάσισε την ενεργοποίηση του μηχανισμού του ΚΕΕΛΠΝΟ, ώστε  να συνεχίσει τους ψεκασμούς , στην εν λόγω περιφέρεια.

Οι "Εκκλησιάζουσες" του Αριστοφάνη με τον Π. Τσαρούχα στην Αλεξ/πολη.

Από την εταιρία θεάτρου "Παραβάτες", οι Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, την Κυριακή 31 Ιουλίου, στο Κηποθέατρο Εγνατία, με τον Πασχάλη Τσαρούχα, την Νίκη Γρανά (τραγουδίστρια των ΠΥΞ ΛΑΞ) και τους ηθοποιούς Αλέξη Μαρτζούκο και Δανάη Μητροπούλου, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαθεοδώρου.

Ένα έργο επίκαιρο και αγανακτισμένο. Γενική είσοδος 15€