Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Τεχνικές συναντήσεις στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ για την Κοινοτική Πρωτοβουλία Jessica

Η Κοινοτική πρωτοβουλία   JESSICA αποτελεί ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, έναν μηχανισμό που υλοποιείται στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων (ΕΣΠΑ) και ιδιωτικών κεφαλαίων με σκοπό την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την ενίσχυση της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές. Αντικείμενο της πρωτοβουλίας είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων, υπό την μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων (δανείωv, εγγυήσεων, συμμετοχών κ.λ.π), σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την προαγωγή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
Στο παραπάνω πλαίσιο η  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή  μαζί με τους  Τεχνικούς  Συμβούλους  για την υποστήριξη του προγράμματος JESSICA, προκειμένου να διερευνήσουν την εφαρμογή του προγράμματος και με αφορμή την επικείμενη σύσταση του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρειά μας  παρευρέθηκαν σε τεχνικές