Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Συμμετοχή του Δήμου Σουφλίου στο πρόγραμμα Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013 με τίτλο «Wine and Art (Κρασί και Τέχνη) »

+ Πρόταση που ψηφίστηκε Ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο .
- Ότι ηγείται ο Δήμος Αλεξανδρούπολης που δεν έχει καν πρωτογενές προϊόν . 


Ο Δήμος Σουφλίου δέχθηκε πρόσκληση για να συμμετάσχει σε ̟ρόταση την ο̟οία υποβάλλει ο
Δήμος Αλεξανδρούπολης και αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 1, Περιοχή Παρέμβασης 1.2:
“Προστασία, διαχείριση και ̟ροβολή των ̟ολιτιστικών ̟όρων»
Ο τίτλος της ̟ρότασης είναι «Art & Wine», δηλαδή «Τέχνη και Οίνος».
Ε̟ικεφαλής εταίρος θα είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ενώ πλην του Δήμου Σουφλίου θα
συμμετάσχουν α̟ό τη βουλγαρική ̟λευρά, ως εταίροι ο δήμος Stambolovo, όπως και η Μη
Κυβερνητική Οργάνωση του Δήμου Devin.
Η βασική ιδέα του προγράμματος έχει ως εξής: Η πρόταση στηρίζεται – και στηρίζει – την ιδέα
της αναβίωσης ή επέκτασης αντιστοίχως για Αλεξανδρούπολη και Σουφλί, των παλαιών «Εορτών του
Κρασιού» ή «του Τσίπουρου και Οίνου» που πραγματοποιούταν στην μεν Αλεξανδρούπολη για πάνω
α̟ό 30 χρόνια, ενώ στο Σουφλί αποτελούν ένα κατά πολύ παλαιότερο και με βαθιές ιστορικές ρίζες
δρώμενο. Ειδικότερα, η πόλη του Σουφλίου έχει μία παράδοση αιώνων η οποία σχετίζεται με την
άμπελο και τα προϊόντα της και η οποία σήμερα συνεχίζει να είναι ενεργή με την συλλογική δράση
(μέσω του Συλλόγου Στάφυλος ) τόσο με τις σχετικές οικονομικές δραστηριότητες όσο και με τις
εκδηλώσεις πολιτισμού.
Η ανάγκη ανανέωσης της ιδέας, της προώθησης «φρέσκων» και σύγχρονων επικοινωνιακών
μέσων καθώς και η σύνδεσή τους με βασικές πολιτιστικές και πολιτισμικές αρχές και εκφάνσεις
έδωσε το έναυσμα για την παραπάνω πρόταση. Η σύγχρονη θεώρηση του σχεδιασμού και την
οργάνωσης μίας καινοτόμου ιδέας που θα έχει ως κορύφωσή της την πραγματοποίηση ετήσιων
εκδηλώσεων (φεστιβάλ), τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Βουλγαρική πλευρά, περιγράφονται και
αναλύονται στην τελική πρόταση.Ο σκοπός των εορτών «τέχνης & οίνου» είναι να παρουσιαστεί στους επισκέπτες η λειτουργία
τους ως σύγχρονων μέσων, στη διαμόρφωση του νέου περιφερειακού τοπίου, παρουσιάζοντας τις
̟παραδόσεις που συνδέονται ιστορικά με την πμ̟ελο και τα προϊόντα της (πολιτισμός, θρησκεία,
τέχνη, ιστορία, λαογραφία, φιλοξενία, ̟οίηση, τελετουργικά, κ.λ̟.), και για να υπογραμμίσει πώς ο
οίνος (και τα λοιπά προϊόντα της αμπέλου) μπορεί να θεωρηθεί όχι μόνο ως ποτό αλλά ως σύμβολο
των διάφορων συναισθηματικών και αισθητικών συστατικών. Τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι
συμμετέχοντες από τη Θράκη αλλά και την Νότια Βουλγαρία θα πρέπει να είναι σαφή και
μετρήσιμα, ώστε να αξιολογηθεί εν τέλει και η πραγματική και ουσιαστική «̟ροστιθέμενη αξία»
̟ου η επανα-διοργάνωση ενός τέτοιου θεσμού θα προσδώσει στις περιοχές τους.
Συνεπώς το προτεινόμενο πρόγραμμα επιδιώκει ώστε :
• Να υλοποιηθεί η πραγματική δυνατότητα των συμμετεχόντων Δήμων για την ανάδειξης της
̟Περιοχής, Προβάλλοντας και Προωθώντας το Πολιτιστικό της Προτέρημα για την Θράκη και τον
Έβρο ειδικότερα, αλλά και για τη νότια Βουλγαρία, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη,
• Να μεταβάλει την αντίληψη και για τις δύο χώρες –περιφέρειες για τις ποιοτικές δυνατότητες
και την τεράστια πολιτιστική εμπειρία, τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία ,

• Για να ̟ροσφέρει στους ε̟ισκέ̟τες και στους ανθρώπους των περιοχών τους μια βαθύτερη
κατανόηση του πλούσιου πολιτισμού της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Τα φεστιβάλ θα συμβολίσουν
τη θέση της καινοτομίας και του σύγχρονου καλλιτεχνικού ̟νεύματος,
• Για να προσφέρει επίσης την ευκαιρία στις τοπικές και διεθνείς επιχειρήσεις να ε̟ενδύσουν με
στόχο την ουσιαστική υποστήριξη του νέου αυτού θεσμού. Με τον τρόπο αυτό το έργο θα προσφέρει
νέες ευκαιρίες για την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των περιοχών,
• Για να επεκτείνει τις κοινές δημόσιες/ιδιωτικές συνεργασίες ̟ου θα αναπτυχθούν με στόχο την
συνεχή αναβάθμιση του γεγονότος (των φεστιβάλ) δημιουργώντας ένα ασφαλές και ελκυστικό περιβάλλον.
Με τον τρόπο αυτό
• Οι ̟ολίτες των Δήμων μας θα ωφεληθούν αΠό τις νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέ̟εται να
δημιουργηθούν,
• Οι Δήμοι που θα συμμετάσχουν στην πρόταση αυτή, ως «Δικαιούχοι της τοπικής κληρονομιάς»
γνωρίζουν καλά ότι ένα πετυχημένο και σύγχρονο φεστιβάλ «Τέχνης & Οίνου» θα λειτουργήσει
για να προστατεύσει το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον της πολιτιστικής κληρονομιάς
της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.,
• Οι ευρύτερες ελληνικές και βουλγαρικές ̟εριφερειακές οικονομίες θα ωφεληθούν σαφώς από
την εισροή νέων επισκεπτών στην περιοχή. Είναι σημαντικό ότι οι λεπτομερείς διαβουλεύσεις και
συνεργασίες που θα ̟ραγματοποιούνται μεταξύ όλων των περιφερειακών φορέων πολιτισμού και
τουρισμού για να εξασφαλίσουν την επιτυχημένη διαχείριση και την απαιτούμενη δημοσιότητα,
μπορούν να προωθήσουν και να προβάλλουν την περιοχή μας ως έναν «νέο» προορισμό στο
Ευρωπαϊκό τουριστικό και πολιτιστικό χάρτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: