Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία

Καταργείται η ιδρυθείσα  με το ν.3585/2007 (Α΄ -148) Ελληνική Αγροφυλακή με τις Υπηρεσίες της σε όλη τη Χώρα.  
Οι οργανικές θέσεις όλων των κατηγοριών του προσωπικού της καταργούνται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης που καθορίζονται στα επόμενα άρθρα.  Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και την μεταφορά των πιστώσεων συνεχίζουν να εκτελούν τα καθήκοντα βάσει των διατάξεων του ν.3585/2007.
Οι αρμοδιότητες των παρ. 1 και 2γ΄ του άρθρου 3 του ν.3585/2007 μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ασκούνται από τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος ενσωμάτωσης και εφαρμογής των αρμοδιοτήτων από τις δασικές υπηρεσίες και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
 Το μόνιμο προσωπικό της Αγροφυλακής, που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στις περιφερειακές Υπηρεσίες και στην Αγρονομική Ακαδημία της Ελληνικής Αγροφυλακής, μετατάσσεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του κράτους για τη στελέχωση των  Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, 


τοποθετείται δε ανάλογα με τα προσόντα και τις υπηρεσιακές ανάγκες, με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην εγγύτερη, στον τόπο διαμονής του, Δασική Υπηρεσία. To προσωπικό που υπηρετεί στο Αρχηγείο Ελληνικής Αγροφυλακής μετατάσσεται και τοποθετείται ανάλογα με τα προσόντα και τις υπηρεσιακές ανάγκες στην Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Κατ΄ εξαίρεση, το προσωπικό που είχε μεταταχθεί στην Ελληνική Αγροφυλακή από το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ή είχε μεταφερθεί σε αυτήν από την πρώην Διεύθυνση Αγροφυλακής του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, μπορεί να ζητήσει τη μετάταξή  του στις Υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονταν και αν δεν υπάρχουν οι Υπηρεσίες αυτές, σε κενές οργανικές θέσεις του πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τα προσόντα του. Η μετάταξη γίνεται, εφόσον, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ζητήσει με αίτησή του τη μετάταξή του. Όσοι από το προαναφερόμενο προσωπικό δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν τη μετάταξή τους, καθώς και όσοι, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, δεν υποβάλουν σχετική αίτηση μετάταξης,  λογίζεται ότι έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης. Σε  διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και με ευθύνη των υπηρεσιών στις οποίες μετατάσσονται, οι μετατασσόμενοι εκπαιδεύονται στα καθήκοντα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι δυνατή η διάθεση του μετατασσόμενου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των φορέων του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία διάθεσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

 Ολόκληρο το άρθο και η νομοθεσία εδώ :
http://www.opengov.gr/yptp/?p=238

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Η Αγροφυλακή που τόσο λοιδωρήθηκε τα τελευταία χρόνια, παρουσίασε θετικό έργο, το οποίο όμως δυστυχώς έμεινε στην αφάνεια με ευθύνη των υψηλά ισταμένων στην ιεραρχία της. Κρίμα...