Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Επείγουσα εγκύκλιος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για 3μηνη παράταση καταβολής των εισφορών σύμφωνα με το Ν. 4075/2012


Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Έβρου ενημερώνει τα μέλη της ότι :
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με κατεπείγουσα εγκύκλιό του, έδωσε τρίμηνη παράταση για την εφαρμογή της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών με το νέο σύστημα (Ν. 4075/2012), για να μην συμπέσουν εντός του Μαΐου η καταβολή εισφορών Απριλίου, δώρου Πάσχα, Μαΐου και Ιουνίου, που θα καταβληθούν σύμφωνα με όσα προέβλεπε το μέχρι τώρα ισχύον καθεστώς. Έτσι η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων μεταφέρεται για τις αρχές του Αυγούστου και για την μισθολογική περίοδο Ιουλίου και μετέπειτα, οπότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται στις Τράπεζες.
Η εγκύκλιος έχει ως εξής :
«Περί της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών»
Σχετ.: Οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α’/11-4-2012).
«Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2018/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους : Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του ΑΝ. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 2972/2001 και συμπληρώθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν. 3232/2004 και την παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 3518/2006, ως ακολούθως:
 
«Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήματα.
Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα».
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4075/2012 από 11-04-2012 ημερομηνία ισχύος του εν λόγω νόμου κι εφεξής, ο υπόχρεος εργοδότης οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή υπηρεσία.
Ωστόσο, προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους εργοδότες για ενημέρωσή τους και προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων μισθοδοσίας η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κρίνει αναγκαίο η εφαρμογή του μέτρου να λάβει χώρα από την μισθολογική περίοδο Ιουλίου 2012 και μετέπειτα. Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές μηνός Ιουλίου 2012 πρέπει να καταβληθούν στις Τράπεζες το αργότερο μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα δηλαδή έως 7 Αυγούστου (Σημ.: επί του θέματος θα ακολουθήσει νομοθετική ρύθμιση).
Κατόπιν των ανωτέρω, οι καταβολές των εισφορών που αφορούν μισθολογικές περιόδους Απριλίου 2012, Δώρου Πάσχα 2012, Μαΐου 2012 και Ιουνίου 2012 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού πλαισίου κατά τα γνωστά.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: