Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
2012 - 2015»

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο). Το Ταμείο έχει
αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής
περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων
επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα
ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ..Τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται
στο Ταμείο, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.
2. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή
του δημοσίου χρέους της χώρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
παράγραφο 17 του επόμενου άρθρου.
3. Το Ταμείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος,
σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην
κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα
και δεν εφαρμόζονται σε αυτό, καθώς και στις εταιρείες των οποίων το
μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, οι
διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο,
με εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
4. Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων
εταιρειών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος
Κεφαλαίου.
5. Το Ταμείο εδρεύει σε δήμο του νομού Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το
Καταστατικό του.
6. Η διάρκεια του Ταμείου είναι έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται,
εφόσον ο σκοπός του Ταμείου δεν έχει εκπληρωθεί.
Comment [a1]: Δηλαδή, ό,τι
ξεπουλιέται δηλώνεται ευθύς
εξ αρχής ότι πάει κατευθείαν
στους δανειστές.
Comment [a2]: Θα πουλάμε
για χρόνια υπέρ των
δανειστών.
2

Άρθρο 2
Κεφάλαιο - Περιουσία - Έσοδα - Διάθεση εσόδων
1. Το μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου είναι τριάντα εκατομμύρια (30.000.000)
ευρώ, διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ η καθεμία, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται
ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο.
Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση,
ποσού 10.000.000 ευρώ καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε ένα (1) μήνα από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η δεύτερη δόση, ποσού 10.000.000
ευρώ, καταβάλλεται σε μετρητά μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2011 και η τρίτη
δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ καταβάλλεται σε μετρητά μέχρι την 30η
Δεκεμβρίου 2011.
2. Οι μετοχές του Ταμείου είναι αμεταβίβαστες.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο του
Ταμείου, με την έκδοση ονομαστικών μετοχών, τις οποίες αναλαμβάνει εξ
ολοκλήρου το Ελληνικό Δημόσιο.
4. Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα:
α) Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες εταιρειών από αυτές που
περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν.
2362/1995 (Α΄ 247).
β) Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και
εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και
δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, που
περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν.
2362/1995.
γ) Κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητα που περιλαμβάνονται στο
Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995.
5. Οι κινητές αξίες, τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα και τα ακίνητα που
αναφέρονται στις περιπτώσεις α), β) και γ) της προηγουμένης παραγράφου
μεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταμείο, με απόφαση της Διυπουργικής
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) που
προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212).
Με απόφαση της ίδιας Επιτροπής, μπορεί να μεταβιβάζονται και να
περιέρχονται στο Ταμείο χωρίς αντάλλαγμα, για τους σκοπούς της
παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, και άλλα περιουσιακά στοιχεία
που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων των
περιπτώσεων της προηγουμένης παραγράφου. Τα ανωτέρω περιουσιακά
Comment [a3]: ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ
ΤΙΠΟΤΑ ΕΞΩ. ΓΕΝΙΚΟ
ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ!!! ΕΠΙΣΗΣ
ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΤΩΝ Ο.Τ.Α (τοπική
αυτοδιοίκηση) ακόμα και οι
ΑΓΙΑΛΟΙ, κατ’ αποκλειστική
χρήση (πάνε και οι παραλίες
μας)!!!
Comment [a4]: Πωλούνται
και τα αποθεματικά σε ρευστό
που έχουν χρυσοφόρες
εταιρίες (π.χ. ΟΠΑΠ).
Comment [a5]: Δηλαδή, οι
Δημοσιοι Οργανισμοί που
έχουν δικαιώματα
εκμετάλλευσης π.χ. ορυκτού
πλούτου (πετρέλαιο, φυσικό
αέριο, χρυσός, ουράνιο κλπ)
εκποιούν και τα δικαιώματα
αυτά; ΠΑΕΙ ΚΑΙ Ο ΟΡΥΚΤΟΣ
ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!
Comment [a6]: Δηλαδή στο
μέλλον, , προβλέπουν με μία
απόφαση μιας Επιτροπής να
προσθέτουν στο Ξεπούλημα
και ό,τι άλλο παρέλειψαν
τώρα.
3
στοιχεία περιέρχονται στο Ταμείο, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και
το Δημόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώματός του επί αυτών από τη δημοσίευση
της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Για την εφαρμογή των προηγουμένων εδαφίων και προκειμένου για τη
μεταβίβαση στο Ταμείο της κυριότητας, νομής και κατοχής ακινήτων, στη
Δ.Ε.Α.Α. συμμετέχει αντί του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
ο Υπουργός στη διαχειριστική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το ακίνητο
που μεταβιβάζεται και περιέρχεται στο Ταμείο.
Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Ταμείο διενεργείται με βάση
τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995 και σε χρόνο που επιτρέπει την αξιοποίησή
τους σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης που
προβλέπεται στην παράγραφο 10.
6. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την περιέλευση στο Ταμείο ακινήτων που
μεταβιβάζονται σ’ αυτό, εκδίδεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ταμείου, στην οποία διαλαμβάνονται η ταυτότητα κάθε ακινήτου και η
κυριότητα του Ταμείου επ’ αυτού, με μνεία της αποφάσεως της Δ.Ε.Α.Α. που
προβλέπεται στην παράγραφο 5, δυνάμει της οποίας το ακίνητο
μεταβιβάστηκε στο Ταμείο. Η απόφαση καταχωρίζεται, μέσα στην προθεσμία
που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, στα βιβλία μεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο Κτηματολογικό
Γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να
παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από πρόταση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
7. Το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο,
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να
αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε
τρόπο. Από τη μεταβίβαση του πράγματος ή την παραχώρηση του
δικαιώματος στο Ταμείο, ο προηγούμενος κύριος ή δικαιούχος παραμένει στη
διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος, ως εκ του νόμου
εντολοδόχος του Ταμείου, χωρίς αμοιβή, υποχρεούται να το διατηρεί
κατάλληλο για τον προορισμό του, σύμφωνα και με τις οδηγίες που δίνονται
εγγράφως σ’ αυτόν από το Ταμείο και εξακολουθεί να βαρύνεται με τις
δαπάνες που προκύπτουν από τη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή
του δικαιώματος. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εντολής του
Α.Κ., με εξαίρεση τα άρθρα 721 έως και 723 του ίδιου Κώδικα. Η εντολή
λύνεται με την αξιοποίηση του πράγματος ή του δικαιώματος από το Ταμείο,
μπορεί δε να ανακαλείται ή να τροποποιείται ελεύθερα οποτεδήποτε, με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, η οποία ισχύει από την
κοινοποίησή της στον εντολοδόχο.
8. Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς
απαλλοτριωτέα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για λόγους μείζονος
σημασίας δημοσίου συμφέροντος, αν κρίνονται αναγκαία για την αξιοποίηση
περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό
κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο ή αν κρίνονται
αναγκαία για την πραγματοποίηση επενδυτικού σχεδίου ειδικού διαδόχου του
Comment [a7]: ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΠΕΚΔΥΕΤΑΙ ΚΑΘΕ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. ΔΗΛΑΔΗ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΕ
ΡΕΥΣΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. Π.Χ.
Ο,ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΕΗ,
ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ
ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΛΠ
ΚΛΠ ΑΝΗΚΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ-
ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ!!
Comment [a8]: 1)Το ότι έτσι
και αποφασιστεί η μεταβίβαση
ενός περιουσιακού στοιχείου
προς το Ταμείο, μετά δεν
μπορεί κανείς πια να
ανακαλέσει την απόφαση και
να το πάρει πίσω ΠΟΤΕ. 2) Το
ότι η υπάρχουσα διοίκηση της
δημόσιας εταιρίας λειτουργεί
πλέον ως ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ του
ταμείο ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ και
εκτελεί οδηγίες που δίνονται
εγγράφως σε αυτόν ; 3)
Συνεχίζει να βαρύνεται με τις
Δαπάνες!! Δηλαδή, ΟΛΑ ΤΑ
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ π.χ. του
Δημόσιου Οργανισμού (ΔΕΗ,
ΟΣΕ κλπ) συνεχίζουν να
βαρύνουν το Δημόσιο, ενώ
όλα τα έσοδα πηγαίνουν
απευθείας στην ΤΡΟΪΚΑ,
όπως φαίνεται πιο πάνω!
Comment [

Δεν υπάρχουν σχόλια: