Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

Mείωση των επισκεπτών των Μουσείων κατά 26,5%

EΡΕΥΝΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
Σύμφωνα με την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ανακοινώνονται τα ακόλουθα:
Κατά το μήνα Μάρτιο 2011 παρουσιάστηκε μείωση των επισκεπτών των Μουσείων σε ποσοστό 26,5%, καθώς και μείωση των εισπράξεων κατά 27,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.
Στους αρχαιολογικούς χώρους αντίθετα παρατηρούμε αύξηση των επισκεπτών κατά 12,4% καθώς και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων σε ποσοστό 16,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010 (Πίνακας 1).
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011 παρατηρούμε μείωση 24,3% στους επισκέπτες των Μουσείων καθώς και μείωση 26,8% τις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.Αύξηση εμφανίζεται στους επισκέπτες των Αρχαιολογικών Χώρων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011. Παρατηρείται αύξηση 1,9% στους επισκέπτες και αύξηση 4,2% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 (Πίνακας 2).
Πληροφορίες:
Δ/νση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Στατιστικών Πολιτιστικού Τομέα και Αθλητισμού
Αργυρώ Πατεράκη
Τηλ. : 2131352797
Fax : 2131352754
Πίνακας 1. Επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και συνολικές εισπράξεις:
Μάρτιος 2011 και 2010.
Μάρτιος
Μεταβολή %
ΜΟΥΣΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

2010
2011
2011/2010
Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Ε Π Ι Σ Κ Ε Π Τ Ω Ν (2)
100
Α. Μουσεία (σύνολο)
230.719
169.675
-26,5
Μουσείο Ακρόπολης
124.280
107.956
-13,1
Εθνικού Αρχαιολογικού
6.960
7.749
11,3
Αρχαίας Ολυμπίας
1.055
1.745
65,4
Παλάτι Ιπποτών (Ρόδου)
2.708
3.704
36,8
Ηρακλείου (Κρήτης)
1.333
1.050
-21,2
Ρόδου
750
700
-6,7
Δελφών
3.900
3.700
-5,1
Λοιπών μουσείων
89.733
43.071
-52,0
Β. Αρχαιολογικοί χώροι (σύνολο)
107.853
121.217
12,4
Επιδαύρου (1)
7.000
6.900
-1,4
Ακροπόλεως Μυκηνών & Θησαυρού Ατρέα
6.835
5.901
-13,7
Ακροπόλεως Αθηνών
25.380
39.065
53,9
Σουνίου
5.664
6.487
14,5
Ακροπόλεως Λίνδου
1.996
3.500
75,4
Καμείρου (Ρόδου)
100
600
500,0
Αρχαίας Ολυμπίας
8.033
11.359
41,4
Κνωσού (Κρήτης)
5.651
5.409
-4,3
Φαιστού (Κρήτης)
1.190
495
-58,4
Αρχαίας Κορίνθου (1)
3.617
5.004
38,3
Μυστρά (1)
1.380
1.180
-14,5
Δελφών
6.050
4.900
-19,0
Λοιπών αρχαιολογικών χώρων
34.957
30.417
-13,0
Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ (σε ευρώ)
Μουσεία και Αρχαιολογικοί χώροι
1.343.010,00
1.321.876,00
-1,6
Α. Μουσεία
540.982,00
390.121,00
-27,9
Β. Αρχαιολογικοί χώροι
802.028,00
931.755,00
16,2
(1) Ισχύει ενιαίο εισιτήριο για το μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο.
(2) Περιλαμβάνεται μειωμένος αριθμός εισιτηρίων ελεύθερης εισόδου στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούςχώρους, λόγω μη καταμέτρησής τους.
2
Πίνακας 2. Επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και συνολικές εισπράξεις: 2009, 2010
και Ιανουάριος - Μάρτιος 2010, 2011
Ιανουάριος - Μάρτιος
Μεταβολή %
ΜΟΥΣΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
2009
2010
2010
2011
2011/2010
Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Ε Π Ι Σ Κ Ε Π Τ Ω Ν
100
Α. Μουσεία (σύνολο)
2.814.005
3.136.779
577.571
437.308
-24,3
Μουσείο Ακρόπολης
814.565
1.355.890
310.986
231.082
-25,7
Εθνικού Αρχαιολογικού
258.139
196.823
16.657
16.710
0,3
Αρχαίας Ολυμπίας
100.820
45.953
2.790
2.912
4,4
Παλάτι Ιπποτών (Ρόδου)
216.180
190.413
8.146
6.396
-21,5
Ηρακλείου (Κρήτης)
108.330
98.475
2.406
2.220
-7,7
Ρόδου
89.700
66.586
1.950
1.400
-28,2
Δελφών
137.550
95.950
9.650
9.100
-5,7
Λοιπών μουσείων
1.088.721
1.086.689
224.986
167.488
-25,6
Β. Αρχαιολογικοί χώροι (σύνολο)
5.970.999
5.547.053
242.665
247.392
1,9
Επιδαύρου (1)
263.000
213.250
12.700
12.450
-2,0
Ακροπόλεως Μυκηνών & Θησαυρού Ατρέα
238.615
192.433
12.635
11.142
-11,8
Ακροπόλεως Αθηνών
1.087.889
993.496
65.118
80.182
23,1
Σουνίου
144.101
121.985
13.649
13.423
-1,7
Ακροπόλεως Λίνδου
444.921
416.633
4.951
5.755
16,2
Καμείρου (Ρόδου)
126.400
120.900
700
1.000
42,9
Αρχαίας Ολυμπίας
328.697
399.891
19.697
23.164
17,6
Κνωσού (Κρήτης)
588.996
547.588
9.435
9.690
2,7
Φαιστού (Κρήτης)
99.446
86.180
1.943
1.076
-44,6
Αρχαίας Κορίνθου (1)
113.602
96.029
7.804
9.135
17,1
Μυστρά (1)
79.780
66.790
2.920
2.590
-11,3
Δελφών
157.270
162.730
11.030
9.800
-11,2
Λοιπών αρχαιολογικών χώρων
2.298.282
2.129.148
80.083
67.985
-15,1
Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ (σε ευρώ)
Σύνολο
47.059.548,00
46.151.553,00
3.282.916,00
2.976.563,00
-9,3
Α. Μουσεία
8.001.471,00
10.539.036,00
1.434.501,00
1.050.123,00
-26,8
Β. Αρχαιολογικοί χώροι
39.058.077,00
35.612.517,00
1.848.415,00
1.926.440,00
4,2
(1) Ισχύει ενιαίο εισιτήριο για το μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο.
0500010000150002000025000300003500040000Επιδαύρου Ακροπόλεως ΜυκηνώνΑκροπόλεως Αθηνών ΣουνίουΑκροπόλεως ΛίνδουΚαμίρου (Ρόδου)Αρχαίας ΟλυμπίαςΚνωσού (Κρήτης)Φαιστού (Κρήτης)Παλαιάς Κορίνθου ΜυστράΔελφώνΛοιπών αρχαιολογικώνχώρωνΕπισκέπτες ανά αρχαιολογικό χώρο :
Μάρτιος 2011
4
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Έρευνα Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων
Η έρευνα της κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων παράγει αποτελέσματα από το έτος 1970, με συγκέντρωση από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (TAΠ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού των στοιχείων που αναφέρονται στο αριθμό των επισκεπτών και στις εισπράξεις από τα διατεθέντα εισιτήρια στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους.
Για το Νέο Μουσείο Ακρόπολης διαθέτουμε στοιχεία επισκεπτών και εισπράξεων από τον μήνα Δεκέμβριο του 2009.
Νομικό πλαίσιο
Η παρούσα έρευνα από το έτος 1970 είναι συνεχής και παράγει μηνιαία στοιχεία και κατ επέκταση ετήσια, τα οποία στηρίζονται στην απόφαση ΚΥΑ 15189/Β379/73. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. προβαίνει στην πινακοποίηση των στοιχείων που αφορούν 116 Μουσεία και 85 Αρχαιολογικούς χώρους σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Περίοδος Αναφοράς
1/3/2011 έως 31/3/2011
Πληροφορίες για την καταβολή εισιτηρίου
Από τον Ιανουάριο του έτους 2002, θεωρούνται επισκέπτες Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων , εκτός των ατόμων που αγοράζουν εισιτήριο εισόδου, και τα άτομα στα οποία χορηγείται εισιτήριο ελεύθερης εισόδου. Για την είσοδο στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους καταβάλλεται από 16.06.1996 το προβλεπόμενο εισιτήριο από όλους ανεξαιρέτως τους επισκέπτες, Έλληνες και αλλοδαπούς, καθ’όλες τις ημέρες του έτους, εκτός από τις ακόλουθες :
-τις επίσημες αργίες του Κράτους,
-τις Κυριακές κατά το πεντάμηνο 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου,
-την πρώτη Κυριακή των μηνών Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου,
Οκτωβρίου,
-την 6η Μαρτίου (μνήμη Μελίνας Μερκούρη),
-τη 18η Απριλίου (Διεθνής ημέρα Μνημείων),
-τη 18η Μαΐου (Διεθνής ημέρα Μουσείων),
-την 5η Ιουνίου ( Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος),
-το διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς
-τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Εισιτήρια ελεύθερης εισόδου
Επίσης από την καταβολή του εισιτηρίου απαλλάσσονται :
- Όλοι οι νέοι ηλικίας μέχρι 18 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας .
- Όλοι οι φοιτητές και σπουδαστές των ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών χωρών της ΕΕ με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας
- Οι υπηρετούντες την στρατιωτική τους θητεία, με την επίδειξη της στρατιωτικής τους ταυτότητας
- Οι υπάλληλοι του ΥΠ.ΠΟ. και του ΤΑΠ, με την επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας
- Οι κάτοχοι ειδικής ταυτότητας μέλους ICOM και ΙCOMOS, με την επίδειξη αυτής .
- Οι ξεναγοί με την επίδειξη ταυτότητας ΕΟΤ,και
- Οι κάτοχοι δελτίου ελεύθερης εισόδου
Αριθμός ενιαίων εισιτηρίων
Από τον Απρίλιο 1999, εκτός του καθιερωμένου εισιτηρίου, άρχισε να καταβάλλεται ενιαίο εισιτήριο σε ορισμένα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Το σύνολο των εισιτηρίων αυτών για το μήνα Μάρτιο ανέρχεται σε : 40.426
Παραπομπές
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της EΛ.ΣΤΑΤ (www.statistics.gr). Επιπλέον, λεπτομέρειες για την παρούσα καθώς και για παλαιότερες χρονολογικές σειρές διατίθενται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: