Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

«Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο διασυνοριακών Ελληνικών και Βουλγαρικών ΟΤΑ», με συμβολική ονομασία «LA-GrBg-EnergyNet»


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο του έργου «Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο διασυνοριακών Ελληνικών και Βουλγαρικών ΟΤΑ», με συμβολική ονομασία «LA-GrBg-EnergyNet» (Energy Thematic Network of cross-border Greek and Bulgarian local authorities LA-GrBg-EnergyNet) το οποίο υλοποιείται εντός  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007 – 2013» και έχει ως σκοπό τη δημιουργία θεματικού Δικτύου μεταξύ Ελληνικών και Βουλγαρικών Δήμων στον τομέα της αειφορικής ενέργειας, ο Δήμος Σουφλίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (παρόχους υπηρεσιών) να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποστήριξη της υλοποίησης της δράσης:
«Τοπική τεχνική υποστήριξη»: Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης όσον αφορά στη διοίκηση και διαχείριση του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχουν αποτελεσματικά τις παρακάτω υπηρεσίες:
 
ü   Υποστήριξη του Δήμου κατά τη φάση των προσυμβατικών διαδικασιών (διαγωνισμοί, συμβάσεις), σύμφωνα με το κείμενο κοινοτικό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο
ü   Παρακολούθηση τήρησης χρονοδιαγράμματος
ü   Επίβλεψη τήρησης ορθών διαχειριστικών διαδικασιών όπως αυτές υποδεικνύονται και είναι απαιτητές από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 μέχρι και το κλείσιμο του έργου
ü   Υποστήριξη της ομαλής εκταμίευσης της δημόσιας χρηματοδότησης.
ü   Εν γένει συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου επί θεμάτων σχετιζομένων με το παρόν έργο και την εξέλιξή του.
ü   Σύνταξη αναφορών προόδου έργου.

    Οι αιτήσεις είναι δυνατόν να υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011 και ώρα 15.00, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@soufli.gr ή εντύπως στη διεύθυνση: Δήμο Σουφλίου, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 180, ΤΚ 684 00, Σουφλί (θα πρέπει να βρίσκονται στη Γραμματεία του Δήμου μέχρι την ανωτέρω χρονική προθεσμία)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Αθανάσιο Γουρίδη (τηλ. 25543.50.125, e-mail: gouridis@soufli.gr) ή την κ.Μαρία Σιδερά (τηλ. 25543.50.131, e-mail: sidera@soufli.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: