Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Εγκατάσταση Μονάδας Συμ̟παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας

Στο Σουφλί , σήμερα την 5/7/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ:15775/1-7-
2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους
δημοτικούς συμβούλους , σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Πριν α̟ό την έναρξη της συνεδρίασης ο ̟ρόεδρος δια̟ίστωσε ότι α̟ό τα 27 ( είκοσι ε̟τά )
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν :
Παρόντα Μέλη Α̟όντα Μέλη
1. Αλατζιάς Χαράλαμπος 1. Αρμπατζάνης Σταμάτιος
2. Αρβανιτό̟ουλος Αθανάσιος 2. Δελή-Χασάν Σουλεϊμάν
3. Γαλό̟ουλος Νικόλαος 3. Δημούτσης Αθανάσιος
4. Δέδογλου Σ̟πύρος
5. Δουλακάκης Θεόδωρος
6. Ζα̟άρτας Παναγιώτης
7. Καζάκης Ευάγγελος
8. Καλακίκος Χαράλαμ̟ος
9. Καραγιάννης Χρήστος
10. Καρακόλιας Γρηγόριος
11. Καλιούνης Ιωάννης
12. Κυριακίδης Χαράλαμπος
13. Μαλιαχούστας Θεοδόσιος
14. Μολλά-Αχμέτ Αμέτ
15. Μουσίκας Γεώργιος
16. Μ̟εκήρ Νετζμετήν
17. Παρασκευάς Παρασκευάς
18. Πασχάλης Κωνσταντίνος
19. Πατέλης Α̟όστολος
20. Σιαρναφέρης Γεώργιος
21. Σκαρκάλας Παναγιώτης
22. Τοκαμάνης Χρήστος
23. Χαριτούδης Δημήτριος
24. Χριστοδούλου Πασχάλης
Ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Πουλιλιός προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
ΑΔΑ: 4ΑΣ3Ω15-ΝΑΦ
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Δημήτριος Τσιροπούλας υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα
μέλη είκοσι τέσσερα (24 ).
Ο ̟ρόεδρος κος Καλιούνης Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος
το 13 θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας
Τυχερού κύριο Ευάγγελο Καζάκη ο οποίος είπε τα εξής :
Με την αρ. 13/2011 ( 28-6-2011 ) α̟όφαση της δημοτικής Κοινότητας Τυχερού
α̟οφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του αρ 4445 ( με συνολική έκταση
70,25 στρ. ) αγροτεμαχίου έκτασης 35 στρ. αγροκτήματος Τυχερού για την εγκατάσταση μονάδας
συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας ισχύος 4,6 MW με αξιοποίηση βιομάζας
και ενεργειακών φυτών.
Προτείνουμε να ξεκινήσουν διαδικασίες εκμίσθωσης όπως ορίζεται α̟ό τον Κ Κ
σύμφωνα με τους όρους εκμίσθωσης ̟ου θα εγκριθούν από την Οικονομική Ε̟ιτρο̟ή.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Σ να αποφασίσουν σχετικά.
Το δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και μετά από διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦ/ΝΑ
Εγκρίνει την εκμίσθωση, με φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία του
τμήματος του αρ 4445 αγροτεμαχίου έκτασης 35 στρ. αγροκτήματος Τυχερού για την
εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας ισχύος 4,6 MW με
αξιοποίηση βιομάζας και ενεργειακών φυτών.
Το κατώτατο όριο του μισθώματος και οι όροι της δημοπρασίας θα καθοριστούν από την
Οικονομική Επιτροπή.
Υ̟έρ του θέματος, ψήφισε και ο Πρόεδρος δημοτικής Κοινότητας Τυχερού κ. Καδόγλου
Βασίλειος.
Η α̟όφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 187/2011
Αφού αναγνώστηκε τα ̟ρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Σωστό Απόσπασμα
Ο δήμαρχος του δήμου Σουφλίου
Ευάγγελος Πουλιλιός

Δεν υπάρχουν σχόλια: