Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Πρόγραμμα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών – Νέοι Επιστήμονες Έτους 2009 (έως 7.6.2011)
Λήγει την Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών – Νέων Επιστημόνων έτους 2009 (σύμφωνα με ανακοίνωσητου ΟΑΕΔ) για τον Άξονα Προτεραιότητας 7 ο οποίος περιλαμβάνει οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης:
 • Κρήτη
 • Ιόνια Νησιά
 • Β. Αιγαίο
 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
 • Ήπειρο
 • Θεσσαλία
 • Δυτική Ελλάδα και
 • Πελοπόννησο
και τον Άξονα Προτεραιότητας 8 ο οποίος περιλαμβάνει (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου:
 • Αττική
 • Κεντρική και Δυτική Μακεδονία
Στο πρόγραμμα εντάσσονται νέοι επιστήμονες που είναι:
 • Γιατροί
 • Οδοντίατροι,
 • Κτηνίατροι,
 • Φαρμακοποιοί,
 • Δικηγόροι,
 • Μηχανικοί
Οι οποίοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:


 1. Να διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.).
 2. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 2.1.2009 και μετά. Μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2008 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα το σπίτι τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2009 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.
 3. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι(6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.
 4. Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ΝΕΕ θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
 5. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00€. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
 6. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 7. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).
Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε είναι να απευθυνθείτε στο γραφείο του ΟΑΕΔ της περιοχής σας και να υποβάλλεται το αίτημα σας.
Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί:
 • Η συμπλήρωση της βεβαίωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα (θα χορηγείται μετά την υποβολή της αίτησης από την αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ) και
 • Η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ (από 02/01/2009 και μετά).
Στην συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση στο site του ΟΑΕΔhttp://ait.oaed.gr/requestep.asp?id=13. Εκεί θα χρειαστεί να φτιάξετε και ένα απλό Επιχειρηματικό Σχέδιο που να εξηγεί τι ακριβώς θα κάνετε (είναι πολύ εύκολο και μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας – εάν παρόλαυτά δεν ξέρετε τι να γράψετε επικοινωνήστε μαζί μας).
Στην συνέχεια περιμένετε να γίνει η αξιολόγηση, όπου ο ΟΑΕΔ θα σας ενημερώσει για την απόρριψη ή την ένταξη σας.
Εφόσον εγκριθείτε τα χρήματα που θα πάρετε συνολικά είναι 15.000 € τα οποία καταβάλλονται σε τρεις δόσεις.
Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, όσοι ενδιαφέρεστε πραγματικά, επικοινωνήστε άμεσα με τον ΟΑΕΔ της περιοχής σας.
Το επίσημο υλικό του Προγράμματος θα το βρείτε εδώ: http://www.oaed.gr/Pages/SN_858.pg

Δεν υπάρχουν σχόλια: