Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Απάντηση Περιφερειάρχη στους κ.κ. Γ. Παυλίδη και Χρ. Τρέλλη


Ύστερα από ερωτήματα των επικεφαλής δύο παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Γ. Παυλίδη και Χρ. Τρέλλη για την φημολογούμενη μετακίνηση προσωπικού από τις έδρες άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων προς την Κομοτηνή ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ Κώστας Κατσιμίγας αναφέρθηκε  στο ζήτημα της ανεπάρκειας προσωπικού στις επιτελικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σε αυτές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
Το μείζον πρόβλημα επεσήμανε ο Κος Κατσιμίγας εστιάζεται στην Κομοτηνή, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας. Κι αυτό επειδή τόσο οι επιτελικές υπηρεσίες, όσο και αυτές με τοπική αρμοδιότητα τη Ροδόπη, καλούνται ουσιαστικά να στελεχωθούν από το προσωπικό που υπηρετούσε στην καταργηθείσα  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης, η οποία ήδη πριν τη 
δημοσίευση του Ν.3852/2010 υστερούσε σε προσωπικό εξαιτίας της διαρροής υπαλλήλων με μετατάξεις προς την τότε Κρατική Περιφέρεια λόγω καλύτερων αποδοχών, το δε υπηρετούν προσωπικό που απέμεινε μετά τις προβλεπόμενες από τον Καλλικράτη μετακινήσεις προσωπικού προς τον Δήμο της έδρας της Περιφέρειας, επιδείνωσε έτι περαιτέρω την κατάσταση.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Π.Δ.144/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», η διάρθρωση της κεντρικής υπηρεσίας της Περιφέρειας που έχει έδρα την Κομοτηνή περιλαμβάνει 6 Γενικές Διευθύνσεις με 14 Διευθύνσεις, 47 Τμήματα 1 Αυτοτελή Διεύθυνση και  4 αυτοτελή Τμήματα. Οι υπηρεσίες αυτές προορίζονται να ασκήσουν την Περιφερειακή Πολιτική. Επίσης στην Κομοτηνή λειτουργούν και 5 Διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης με τοπική αρμοδιότητα κυρίως σε θέματα εξυπηρέτησης πολιτών. Αντίθετα στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης υπάρχουν από 6 Δ/σεις ενώ στον Έβρο 8.
 Επομένως, ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει το προσωπικό της πρώην Νομαρχίας Ροδόπης, είναι κομβικής σημασίας για τη διασφάλιση της ομαλής διαδοχής των νέων φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για την αποδοτική λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών.  
Σε σύνολο 1355 εργαζομένων στην Π.Α.Μ.-Θ., ανέφερε ο Εκτελεστικός Γραμματέας, υπηρετούν στην Κομοτηνή συνολικά 181 άτομα, έναντι 417 στον Έβρο, 319 στη Δράμα, 216 στην Καβάλα και 222 στην Ξάνθη. Από τις υπηρεσίες με τοπική αρμοδιότητα όλη την Περιφέρεια, 11 Τμήματα δεν έχουν Προϊστάμενο, ενώ δύο έχουν Προϊστάμενο με παράλληλα καθήκοντα και ένας υπάλληλος προΐσταται δύο Διευθύνσεων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, 4 Τμήματα δεν έχουν Προϊστάμενο ενώ 5 Τμήματα, έχουν Προϊστάμενο με παράλληλα καθήκοντα σε αντίστοιχη επιτελική υπηρεσία.  Συνολικά στη Ροδόπη επί συνόλου 181 υπαλλήλων οι 65 κατέχουν θέση προϊσταμένου ενώ υπάρχουν ελάχιστοι υφιστάμενοι.
Η κυριότερη ένδεια που παρατηρείται, είναι σε διοικητικούς υπαλλήλους, των οποίων η συμβολή είναι θεμελιώδους σημασίας για την οργάνωση και συστηματοποίηση της λειτουργίας των νέων υπηρεσιών.
Ειδικότερα, στις Δ/νσεις οι οποίες έχουν αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια ΑΜΘ, υπηρετούν συνολικά τριάντα οκτώ (38) διοικητικοί υπάλληλοι, εκ των οποίων οι πέντε (5) έχουν οριστεί Προϊστάμενοι Δ/νσης, οι δώδεκα (12) έχουν οριστεί Προϊστάμενοι Τμήματος και οι είκοσι ένας (21) αποτελούν υπαλληλικό προσωπικό.
Στις Δ/νσεις με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα, υπηρετούν συνολικά δώδεκα (12) διοικητικοί υπάλληλοι, εκ των οποίων οι τρεις (3) είναι Προϊστάμενοι Τμήματος και οι υπόλοιποι εννέα (9) είναι υπάλληλοι.
Αναλυτικά τα στοιχεία ανά Δ/ση έχουν ως εξής:
Στις Διευθύνσεις με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια
 1. Στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού δεν υπηρετεί κανένας διοικητικός υπάλληλος
 2. Στη Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπηρετεί μόνο ένας διοικητικός υπάλληλος.
 3. Στη Δ/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη, υπηρετούν τρεις διοικητικοί υπάλληλοι, εκ των οποίων οι δύο είναι Προϊστάμενοι Τμήματος και ο τρίτος Προϊστάμενος Δ/νσης.
 4. Στη Δ/νση Διοίκησης, υπηρετούν εκτός από τον Δ/ντή και τους τρεις Τμηματάρχες,  έντεκα υπάλληλοι, οι οποίοι υποστηρίζουν και τα Γραφεία Περιφερειάρχη, Εκτελεστικού Γραμματέα και Περιφερειακού Συμπαραστάτη.
 5. Στη Δ/νση Οικονομικού, υπηρετούν εκτός από τον Δ/ντή και τους πέντε Τμηματάρχες, επτά άτομα προσωπικό.
 6. Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας δεν υπηρετεί κανένας διοικητικός υπάλληλος.
 7. Στη Δ/νση Κτηνιατρικής ομοίως δεν υπηρετεί κανένας διοικητικός υπάλληλος.
 8. Στη Δ/νση Πολιτικής Γης υπηρετούν ένας Τμηματάρχης και μόνο ένας διοικητικός υπάλληλος.
 9. Στη Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων δεν υπηρετεί κανένας διοικητικός υπάλληλος
 10. Στη Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού υπηρετεί μόνο μία διοικητική υπάλληλος, η οποία έχει οριστεί Προϊσταμένη Δ/νσης.
 11. Στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος.
 12. Στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας υπηρετεί η Προϊσταμένη Δ/νσης, ένας Προϊστάμενος Τμήματος και δύο διοικητικοί υπάλληλοι, εκ των οποίων ο ένας παρέχει με εντολή Περιφερειάρχη τις υπηρεσίες του στο Δήμο Κομοτηνής όσον αφορά στα προνοιακά επιδόματα, ο δε έτερος είναι Παραολυμπιονίκης, εκλεγμένος δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Κομοτηνής.
 13. Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, δεν υπηρετεί κανείς διοικητικός υπάλληλος.
 14. Στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, δεν υπηρετεί κανείς διοικητικός υπαλληλος
 15. Στο Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών, δεν υπηρετεί κανείς υπάλληλος, ούτε Τμηματάρχης.
 16. Στη Νομική Υπηρεσία η στελέχωση είναι μηδενική.
 17. Στο Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ομοίως.

     Όσον αφορά στις υπηρεσίες με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, οι διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν είναι αναλυτικά οι εξής:
 1. Στη Δ/νση Τεχνικών Έργων υπηρετούν δύο διοικητικοί υπάλληλοι.
 2. Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής υπηρετούν δύο διοικητικοί υπάλληλοι.
 3. Στη Δ/νση Ανάπτυξης υπηρετούν δύο Προϊστάμενοι Τμήματος και ένας διοικητικός υπάλληλος.
 4. Στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών υπηρετεί ένας Προϊστάμενος Τμήματος και τρεις διοικητικοί υπάλληλοι.
 5. Στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας υπηρετεί μόνο ένας διοικητικός υπάλληλος.
 6. Στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας δεν υπηρετεί κανένας διοικητικός υπάλληλος
 7. Στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ομοίως δεν υπηρετεί κανείς διοικητικός υπάλληλος.
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι  η στελέχωση των υπηρεσιών της έδρας,  είναι στοιχειώδης έως ανύπαρκτη, ο ρόλος όμως που οι αντίστοιχες υπηρεσίες αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν, είναι επιτελικός και θεμελιώδους σημασίας για τη λειτουργία του νέου Αυτοδιοικητικού Θεσμού. Κι αυτό επειδή οι μεν επιτελικές υπηρεσίες καλούνται να συντονίσουν και να παρακολουθήσουν τη λειτουργία όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτές, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τόσο της Περιφέρειας, όσο και όλων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας, οι δε υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, πρέπει και αυτές να ανταποκριθούν στις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες οι οποίες καθημερινά σωρεύονται στα γραφεία τους.
Από την άλλη πλευρά, οι υπηρεσίες των εκτός έδρας Περιφερειακών Ενοτήτων, είναι επαρκώς στελεχωμένες με προσωπικό, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις είναι υπερδιπλάσιο αυτού της έδρας, όπως επί παραδείγματι στις Περιφερειακές Ενότητες του Έβρου και της Δράμας, ενώ η καθύλην και κατά τόπο αρμοδιότητά τους είναι ασυγκρίτως πιο περιορισμένη από αυτή των υπηρεσιών της έδρας.
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης ζητήθηκε η απόσπαση και η μετάταξη προσωπικού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης στην Περιφέρειά μας, προς αντιμετώπιση επειγουσών και σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών.
Προτείναμε επίσης, την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου το οποίο διέπει τις μετακινήσεις των υπαλλήλων μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων ώστε να υπάρξει ευελιξία στις μετακινήσεις περιορισμένου αριθμού υπαλλήλων μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων, με μέσα της Περιφέρειας χωρίς οικονομική επιβάρυνση των Υπαλλήλων, προκειμένου να διεξάγεται ομαλά η λειτουργία των υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουμε να καλύψουμε τις στοιχειώδεις ανάγκες λειτουργίας των επιτελικών υπηρεσιών της έδρας προσωρινά και μέχρι την οριστική διευθέτηση των προβλημάτων με μετατάξεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, άλλες μετατάξεις ή μετακινήσεις από άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και εφ’ όσον εξακολουθεί και ισχύει υφιστάμενος οργανισμός  Λειτουργίας.
Εκφράζουμε για άλλη μια φορά την έντονη ανησυχία μας, τόνισε ο Κος Κατσιμίγας για την κατάσταση, η οποία  καθημερινά επιδεινώνεται. Το υπάρχον προσωπικό, στη Κομοτηνή καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες υπερβάλλοντας εαυτόν και εκτελώντας πολλαπλά καθήκοντα σε δύο ή και περισσότερες υπηρεσίες, προκειμένου να θέσει υπό έλεγχο το πρόβλημα το οποίο  αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: