Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Αξιοποίηση για πρώτη φορά της ακίνητης Δημόσιας περιουσίας με γνώμονα την ανάπτυξη

Η κυβέρνηση  προβαίνει σε ενέργειες που για πρώτη φορά επιτρέπουν την καταγραφή και αξιοποίηση της Δημόσιας ακίνητης περιουσίας.
Με σκοπό τη σωστότερη διαχείριση και την διαφάνεια στην λήψη αποφάσεων, αλλά και προσβλέποντας στην οικονομική ανάπτυξη μέσα από την αναξιοποίητη ως τώρα περιουσία του Δημοσίου, παρουσιάζονται οι αποφάσεις της Κυβέρνησης που προκύπτουν από τη Συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων:
Αξιοποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας
  • Καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Με άμεση πρόσληψη εξειδικευμένων συμβούλων θα καταγραφεί και θα διερευνηθεί η ακίνητη περιουσία του Δημοσίου, προκειμένου να υπάρξουν ολοκληρωμένα και αξιόπιστα στοιχεία για το σύνολο των ακινήτων του Δημοσίου που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα. Ολοκλήρωση της καταγραφής: Ιούνιος 2011.
  • Αξιοποίηση του τέως αεροδρομίου του Ελληνικού. Με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και με τη χρήση της διαδικασίας fast-track, αποφασίστηκε α) συγκρότηση φορέα ειδικού σκοπού ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε στον οποίο περιέρχεται η διαχείρισή της, και β) η πρόσληψη χρηματοοικονομικών και τεχνικών συμβούλων για την αξιοποίηση της έκτασης.
  • Επιλογή και προώθηση αξιοποίησης συγκεκριμένων σημαντικών ακινήτων. Αποφασίστηκε η συγκρότηση Ομάδων Διοίκησης Έργου με τη συμμετοχή και εξειδικευμένων συμβούλων για την άρση των διοικητικών εμποδίων και την προώθηση αξιοποίησης συγκεκριμένων σημαντικών ακινήτων από τους υπεύθυνους φορείς (ΚΕΔ, ΕΤΑ/Ολυμπιακά Ακίνητα).
  • Θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές για την άσκηση ενιαίας και αποτελεσματικής πολιτικής διαχείρισης δημόσιας περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτό: α) η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων εξέτασε θετικά και εισηγείται την συγκρότηση Γενικής Γραμματείας Αξιοποίησης Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα εποπτεύει τις κτηματικές υπηρεσίες, τα εθνικά κληροδοτήματα, και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΝΠΔΔ, και β) προωθεί τη δημιουργία ενός φορέα χρηματοοικονομικής διαχείρισης των ώριμων προς αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου με τη μορφή Α.Ε. στον οποίο θα περιέρχονται ακίνητα από υφιστάμενους φορείς του δημοσίου.
Αποκρατικοποιήσεις και αναδιαρθρώσεις
Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου με απόλυτη διαφάνεια και σχεδιασμό και με βασικό γνώμονα:
-τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος,
-τον έλεγχο σε τομείς στρατηγικής και εθνικής σημασίας,
-την αναδιάρθρωση τομέων της οικονομίας  που μπορούν να συνεισφέρουν στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος,
- την ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουριστικής ή άλλης οικονομικής ανάπτυξης με την διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος.
Κάθε απόφαση θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για μεγιστοποίηση των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, η οποία θα συμβάλλει στην μεγάλη προσπάθεια για τον έλεγχο και τη μείωση του δημοσίου χρέους.
Στόχος του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και  αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας είναι η εισροή εσόδων ύψους 7 δισεκατομμυρίων  ευρώ για την περίοδο 2011-2013 και  ειδικότερα η είσπραξη τουλάχιστον  ενός δισεκατομμυρίου ευρώ μέσα στο 2011.
Ολόκληρη η Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών με τις αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων με τον κατάλογο των ακινήτων που προωθούνται μετά τον έλεγχο για άμεση αξιοποίηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: