Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

Απαντήσεις Άρη Γιαννακίδη στις ερωτήσεις του συνδυασμού Οικολογία - Αλληλεγγύη


Η πράσινη ανάπτυξη είναι η ταυτότητα της Ανατολικής Μακεδονίας Θρακης

Τα ερωτήματα αναφέρονται τόσο σε θέματα περιφερειακής όσο και σε θέματα γενικής εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη και το περιβάλλον. Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματίσει με βάση τις αρμοδιότητές της, τους πόρους και την πολιτική και διεκδικητική δυναμική της, σημαντικό ρόλο στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Κεντρικός άξονας του συνόλου του προγραμματικού πλαισίου που έχουμε παρουσιάσει είναι η αειφόρος ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, ενώ σημαντικά στοιχεία των προγραμματικών μας θέσεων είναι η αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου της ΠΑΜ-Θ με νέο αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό και με αξιοποίηση των φυσικών και ενεργειακών πόρων.

Οι απόψεις μας βασίζονται σε αυτές του παγκόσμιου οικολογικού κινήματος για τη διάδοση της ιδέας της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable development) και βεβαίως λαμβάνουν υπόψη τους τα πλαίσια της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής, ώστε ταυτόχρονα να εκφράζουν το δυναμισμό του οικολογικού κινήματος, αλλά και να μπορούν να προωθηθούν μέσα στο εξελισσόμενο υπαρκτό πλαίσιο.


 Βασική αρχή η οποία θα διέπει τις αποφάσεις και τις ενέργειες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης θα είναι η συνάφειά τους με τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία πιστεύουμε ότι αποτελεί την σημαντικότερη προσέγγιση για την αναπτυξιακή προοπτική των περιφερειακών οικονομιών για την μείωση των εξαρτήσεών τους από τις μεγάλες παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις και τη χάραξη εθνικών αναπτυξιακών στρατηγικών με προοπτική και σταθερότητα.

Η αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης  θα βασιστεί σε συγκεκριμένο σχεδιασμό και όραμα που θα βοηθήσει την περιφερειακή οικονομία να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα διαρθρωτικά της προβλήματα και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Βασικοί πυλώνες αυτής της προσπάθειας θα είναι ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, που θα θεσπίζει την απαγόρευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, η ανάπτυξη της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών με την υποστήριξη της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών και της διάδοσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι οποιεσδήποτε αποφάσεις που θα λαμβάνονται για την ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια θα αποτελούν προϊόν ενδελεχούς διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες και με τους φορείς και τις οργανώσεις που τις εκπροσωπούν έτσι ώστε οι τελικές αποφάσεις να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και να τυγχάνουν της μεγαλύτερης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης. Σε αυτή την κατεύθυνση, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η άμεση σύσταση και δραστηριοποίηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη αποτελεί έργο πολλαπλών διαστάσεων.Σε κάθε περίπτωση η αποφάσεις για τον αγωγό πρέπει να είναι σύμφωνες με την θέληση των τοπικών κοινωνιών και αν χρειαστεί θα ζητήσουμε η άποψη της κοινωνίας να εκφραστεί μέσα από δημοψηφίσματα.. Ωστόσο τα περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με το έργο δεν μπορεί να υποτιμηθούν .Αντίθετα πρέπει να αναδειχθούν ως συνδεδεμένα απόλυτα με το μοντέλο ανάπτυξης που τελικά προωθούμε.(οι θέσεις αυτές εκφράστηκαν δημοσίως στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Ροδόπης Εβρου από τον Νομάρχη Ροδόπης και υπ Περιφερειάρχη και έχουν καταγραφεί).

Υπό το πνεύμα αυτό, η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (γεωθερμία, αιολική και ηλιακή ενέργεια, βιοενέργεια και θαλασσίων κυμάτων) αποτελεί εθνικής σημασίας έργο, διότι συμβάλλει στην απεξάρτηση της χώρας από τα παιχνίδια των ενεργειακών κολοσσών και συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας με αειφόρο προοπτική. Αν μάλιστα συνδυαστεί με τη δημιουργία βιομηχανιών παραγωγής μέρους ή όλου του εξοπλισμού που απαιτεί και παράλληλα την προώθηση της έρευνας στα ιδρύματα που λειτουργούν στην περιφέρειά μας το όφελος για την τοπική και εθνική οικονομία θα είναι σημαντικό.
Είμαστε αντίθετη όσον αφορά στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων χρυσού, ουρανίου και τύρφης στην περιφέρειά μας. Οι δραστηριότητες αυτές, εκτός του ότι αποφέρουν ελάχιστα κέρδη στην εθνική οικονομία, τα οφέλη της τοπικής κοινωνίας είναι πρόσκαιρα και διαρκούν μέχρι την εξάντληση των κοιτασμάτων, ενώ αποφέρουν σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος και απαξίωση όσων δραστηριοτήτων δεν συνδέονται με αυτές.

Άλλωστε οι τοπικές κοινωνίες και τα αυτοδιοικητικά όργανα έχουν ήδη τοποθετηθεί σε αυτά τα θέματα. Η ΝΑΡΕ διεξάγει εδώ και χρόνια αγώνα για την απαλλαγή από τη δυσοίωνη αυτή προοπτική για τη Θράκη, ενώ σημαντικές δράσεις έχουν αναπτυχθεί στην Καβάλα και στη Δράμα, όπως ενάντια στην εγκατάσταση εργοστασίου λιθάνθρακα και «δάσους» δεξαμενών καυσίμων στην περιοχή της Βάσοβας (Καβάλα).

Η διαχείριση των απορριμμάτων ασφαλώς αποτελεί πρώτης προτεραιότητας μέλημα και κορυφαίας σημασίας ζήτημα διότι ήδη η χώρα μας και οι περιφέρειές της έχουν υποστεί σημαντικές περιβαλλοντικές και οικονομικές ζημιές. Η τεχνική καύσης τους, παρ’ όλες τις σημαντικές προόδους και βελτιώσεις που εμφανίζει τελευταίως, δεν αποτελεί την καλύτερη δυνατή λύση, διότι εξακολουθεί να παραμένει επικίνδυνη σε υψηλά επίπεδα. Προτεραιότητα θα δοθεί στις εναλλακτικές διεργασίες οι οποίες  είναι λιγότερο επικίνδυνες, συμβάλλουν στην δημιουργία θέσεων και βοηθούν στην ανάπτυξη σεβασμού προς το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η περιοχή μας διαθέτει εκτεταμένες προστατευόμενες περιοχές με σημαντικό περιβαλλοντικό απόθεμα. Θεωρούμε πως η προστασία και βελτίωση αυτών των περιοχών αλλά και η αξιοποίησή τους είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη με προοπτική συμβολής στην ανάπτυξή μας. Όλες οι δραστηριότητες της περιφέρειας θα αποφασίζονται με γνώμονα τις επιπτώσεις σε αυτές τις περιοχές που πρέπει να φυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού γιατί αποτελούν προίκα που δανειστήκαμε από τις επερχόμενες γενεές. Στο πνεύμα αυτό η παραλιακή Εγνατία δεν χωρά. Κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με εναλλακτικό τουρισμό θα προωθείται και θα αναπτύσσεται περιφερειακά των ορίων των προστατευμένων περιοχών.

Άλλωστε τα υπάρχοντα οδικά δίκτυα έχουν συμβάλλει στην δραστική μείωση των αποστάσεων στην περιφέρεια ώστε να μην χρειάζεται άλλος οριζόντιος οδικός άξονας . Βέβαια αναγκαίο έργο για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της περιφέρειας είναι η ανάπτυξη της σιδηροδρομικής Εγνατίας.


Τέλος η προώθηση προγραμμάτων βιώσιμης ευημερίας και κοινωνικής αλληλεγγύης δεν μπορούν παρά να αποτελούν υποχρεώσεις κάθε σύγχρονης περιφερειακής διοίκησης ιδιαίτερα σήμερα που απειλούνται τόσο ο κοινωνικός ιστός όσο και το περιβάλλον υπό το βάρος της εθνικής και παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και την επίθεση από κέντρα που προσπαθούν να επωφεληθούν επενδύοντας στην ανέχεια και την απαξίωση θεσμών και κοινωνιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: