Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη Ειδικών Φρουρών

Από το Υπουργείο προστασίας του Πολίτη και από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας βγήκε στις 21 Αυγούστου προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 500 ειδικών φρουρών . 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου ΙΙΙ παρ. 1 και 2 της παρούσης μέχρι και την 13-09-2010.

Προκηρύσσουμε

διαγωνισμό για την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών (ανδρών και γυναικών) και
καθορίζουμε τα ακόλουθα:

Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Ειδικοί Φρουροί
καθορίζεται σε πεντακόσιους (500).
2. Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων κατά τα ανωτέρω, ποσοστό 80%, ήτοι
(400) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο
τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λ.π.)
περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και
Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (με κλάδο Σπουδών δέσμης) και απολυτηρίων
ΕΠΑ.Λ, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.),
των ΕΠΑ.Σ και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Το υπόλοιπο ποσοστό 20%, ήτοι (100) θέσεις,
θα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη,
πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή πτυχίο Β΄ κύκλου σπουδών
Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου), πτυχίο Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β΄ Κύκλου σπουδών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
(Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου Ο.Α.Ε.Δ.), πτυχίο Ναυτικού Λυκείου ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ.

Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας
κατηγορίας υποψηφίων δεν θα καλυφθούν, οι κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας.

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.......


Δεν υπάρχουν σχόλια: