Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ A΄
ΣΥΣΤΑΣΗ − ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και
δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση
της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν θεμελιώδη θεσμό του
δημόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται
από τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος
και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας που
κυρώθηκε με το ν. 1850/1989 (ΦΕΚ 144 Α΄).
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις συγκροτούνται ως ενι−
αίες μονάδες για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του
κράτους και ασκούν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα
στις κρατικές υποθέσεις της περιφέρειάς τους, σύμφωνα
με το άρθρο 101 του Συντάγματος.

Κατεβάστε όλοκληρο το NOMO ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΣΥΣΤΑΣΗ − ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ
Άρθρο 1
Σύσταση δήμων
1. Οι δήμοι είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν τον πρώτο
βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
2. Οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
συνιστώνται ανά νομό ως εξής:
1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Αγρινίου με έδρα το Αγρίνιο αποτελούμενος
από τους δήμους α. Αγρινίου β. Παραβόλας γ. Παρακα−
μπυλίων δ. Στράτου ε. Νεάπολης στ. Αγγελοκάστρου
ζ. Παναιτωλικού η. Αρακύνθου θ. Μακρύνειας και ι. Θε−
στιέων, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Άκτιου − Βόνιτσας με έδρα τη Βόνιτσα
αποτελούμενος από τους δήμους α. Ανακτόριου β. Πα−
λαίρου και γ. Μεδεώνος, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Ξηρομέρου με έδρα τον Αστακό αποτε−
λούμενος από τους δήμους α. Αστακού β. Φυτειών και
γ. Αλυζίας, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Ναυπακτίας με έδρα τη Ναύπακτο
αποτελούμενος από τους δήμους α. Ναυπάκτου β. Απο−
δοτιάς γ. Πυλλήνης δ. Πλατάνου ε. Αντιρρίου και στ.
Χάλκειας, οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Αμφιλοχίας με έδρα την Αμφιλοχία αποτε−
λούμενος από τους δήμους α. Αμφιλοχίας β. Ινάχου και
γ. Μενιδίου, οι οποίοι καταργούνται.
6. Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με έδρα το Μεσο−
λόγγι αποτελούμενος από τους δήμους α. Ιεράς Πόλης
Μεσολογγίου β. Οινιάδων και γ. Αιτωλικού, οι οποίοι
καταργούνται.
Β. Στο δήμο Θέρμου δεν επέρχεται καμία μεταβολή.
Γ. Ο Δήμος Θέρμου χαρακτηρίζεται ως ορεινός.
2. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Ναυπλιέων με έδρα το Ναύπλιο αποτελούμενος
από τους δήμους α. Ναυπλιέων β. Νέας Τίρυνθας γ. Μι−
δέας και δ. Ασίνης, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Ερμιονίδας με έδρα το Κρανίδι αποτελούμενος
από τους δήμους α. Ερμιόνης και β. Κρανιδίου, οι οποίοι
καταργούνται.
3. Δήμος Επιδαύρου με έδρα το Ασκληπιείο και ιστο−
ρική έδρα την Αρχαία Επίδαυρο αποτελούμενος από
τους δήμους α. Ασκληπιείου και β. Επιδαύρου, οι οποίοι
καταργούνται

Κατεβάστε όλοκρληρο το NOMO ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852

Δεν υπάρχουν σχόλια: