Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

Κατατέθηκε χθές το απόγευμα στη βουλή : Σχέδιο νόμου για τον αγωγό Μπουργάς Αλεξανδούπολη .

Η κατασκευή του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη προβλέπεται στην τριμερή συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας και έχει κυρωθεί, από πλευράς Ελλάδος, με το νόμο 3558/2007.
   Στόχος του νομοσχεδίου είναι να ολοκληρωθεί το εν λόγω έργο με ταχείς ρυθμούς και σύντομες διαδικασίες. Για το λόγο αυτό το έργο χαρακτηρίζεται βάσει του άρθρου 1 παρ.2 ως «έργο μείζονος εθνικής σημασίας, προφανούς δημόσιας ωφέλειας και γενικά δημόσιου συμφέροντος.»
   Ειδικότερα το νομοσχέδιο θεσπίζει τους όρους βάσει των οποίων θα επιβληθούν περιορισμοί στη χρήση γης και δόμησης σε ζώνες ορισμένου πλάτους από τον άξονα του αγωγού, σε εκείνες τις περιοχές που θα διέλθει. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη διενέργεια απαλλοτριώσεων υπέρ του ελληνικού δημοσίου με δαπάνες της κατασκευάστριας εταιρίας για τυχόν επιπλέον εκτάσεις, οι οποίες θα είναι απολύτως αναγκαίες για ορισμένες εγκαταστάσεις (π.χ. αντλιοστάσια κλπ) και οι οποίες θα παραχωρηθούν σε αυτήν κατά χρήση. Οι περιορισμοί επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18, παρ.5 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει, ότι μπορεί με νόμο να προβλεφθεί και κάθε άλλη στέρηση της ελεύθερης χρήσης και κάρπωσης της ιδιοκτησίας όταν προστρέχουν ιδιαίτερες περιστάσεις. Η διαδρομή του αγωγού θα οριστεί με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.


  Η θέσπιση αυτού του ειδικού νομικού πλαισίου, ακολουθεί το επιτυχημένο παράδειγμα της διαδρομής και εγκατάστασης του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. που προβλέφθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 1929/1991. Αυτό το ειδικό νομικό πλαίσιο επιλέχθηκε για τις ανάγκες του Μπουργκάς-Αλεξανδρουπολης επειδή ακριβώς έχει κριθεί από σειρά δικαστικών αποφάσεων ως συμβατό με τα άρθρα 17 και 18 του Συντάγματος και το άρθρο 1 του πρόσθετου πρωτοκόλλου των Παρισίων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
  Βάση του ν.1929/1991, θεσπίζονται ορισμένοι περιορισμοί στη χρήση των ακινήτων σε βάρος των ιδιοκτητών και λοιπών δικαιούχων τους, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 του Συντάγματος. Οι περιορισμοί αυτοί, για τους οποίους όμως προβλέπεται αποζημίωση προς τους ιδιοκτήτες, εκρίθησαν από τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας ως συμβατοί με το Σύνταγμα και το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ.
   Για τους περιορισμούς χρήσης γης και δόμησης οι ιδιοκτήτες, νομείς ή κάτοχοι λαμβάνουν ως αποζημίωση ποσό ανερχόμενο στο 25% της αγοραίας αξίας των ακινήτων τους που δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακώλυτα. Την αγοραία αξία καθορίζει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ύψος αυτής ο δικαιούχος μπορεί να προσφύγει στο κατά τόπον αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας του ακινήτου για την επίλυση της διαφοράς. Με τις ίδιες διαδικασίες προβλέπεται η καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους και σε περιπτώσεις ζημίας των ακινήτων από τη διέλευση του αγωγού.
Παρέχεται στη διεθνή εταιρεία του έργου, την Trans Balkan Pipeline Oil Company, η δυνατότητα να χρησιμοποιεί χωρίς αποζημίωση δημοτικές ή κοινοτικές εκτάσεις αναγκαίες για την κατασκευή του αγωγού και σε περίπτωση που αυτές είναι κοινόχρηστες να τις επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση με δικές της δαπάνες.
Οι απαλλοτριούμενες αναγκαίες εκτάσεις προβλέπεται όπως αναφέρεται να παραδίδονται στην εταιρεία κατά χρήση. Κατά των πράξεων απαλλοτρίωσης προβλέπεται η άσκηση ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας αίτησης ακυρώσεως και η εκδίκαση αυτής εντός σύντομων προθεσμιών.
  Για την τοποθέτηση του ακροτελεύτιου τμήματος του αγωγού παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης στην εταιρεία δικαιώματος χρήσης τμημάτων του αιγιαλού και χορήγησης άδειας εγκατάστασης στον θαλάσσιο πυθμένα.
  Προς διευκόλυνση απόκτησης από την Εταιρεία ακινήτων κατά κυριότητα που είναι αναγκαία για το έργο παρέχονται οι παρεκκλίσεις των άρθρων 29 του ν. 1337/1983 και 1 του α.ν 431/1968 καθώς και του άρθρου 25 του ν. 1892/1990 ως προς τις παραμεθόριες περιοχές .
Τέλος για την ανέγερση των αναγκαίων εγκαταστάσεων για την κατασκευή και λειτουργία του αγωγού προβλέπονται ορισμένες παρεκκλίσεις ως προς τους όρους δόμησης κ.λ.π από τις σχετικές ρυθμίσεις του άρθρου 1 του Π.Δ 24/31-05-1982.
   Κατόπιν των ανωτέρω, σας ζητώ τη σύγκλιση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου στην οποία συζητούνται τα θέματα Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Κανονισμού της Βουλής,

Δεν υπάρχουν σχόλια: