Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2010 στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.


Κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2010 
στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.  για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.

Αποφασίζουμε

1.       Την  κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2010 ύψους 139.665.000,00  
στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
Η εν λόγω κατανομή αφορά στην απόδοση υπολειπόμενων πιστώσεων έτους 2009 
και κατανέμεται ανά ΟΤΑ σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.


2.       Οι δικαιούχοι φορείς θα χρησιμοποιούν τις πιστώσεις της Σ.Α.Τ.Α.
αποκλειστικά για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες όπως τούτο ρητά προβλέπεται
από το Νόμο και θα γνωστοποιούν άμεσα τα σχετικά έργα στις αρμόδιες 
Διευθύνσεις των Περιφερειών προκειμένου να ελεγχθεί αυστηρά 
η πιστή εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

                                                                                                                               
                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ   
       Γ.ΝΤΟΛΙΟΣ
                   

Δεν υπάρχουν σχόλια: